WYCIECZKA DO PRAGI I KUDOWY ZDRÓJ 27-29.05.2023

WYCIECZKA DO PRAGI I KUDOWY ZDRÓJ (3 DNI)

Termin: 27-29.05.2023

DZIEŃ 1 Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Kudowy Zdrój. Spotkanie z przewodnikiem, spacer po Kudowie Park zdrojowy powstał w połowie XVII wieku, na wzór angielskich parków. Usytuowany w samym centrum miasta u stóp Góry Parkowej i stanowi starannie utrzymany kompleks cennej roślinności min. egzotycznej.

Błędne Skały – Osobliwe formy skalne /grzyby, młoty, maczugi/, labirynt przejść korytarzy i wąwozów pomiędzy 6-8 m wys. Skałkami piaskowcowymi. Niektóre szczeliny i korytarze są tak wąskie , że trudno jest przecisnąć się przez nie z plecakiem, a w wielu miejscach teren jest tajemniczy, nieco mroczny.
Przejazd do Willa Sudety na nocleg. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 2 Śniadanie, przejazd do Pragi w godzinach przedpołudniowych. Zwiedzanie rozpoczyna się na Strahovie, gdzie znajduje się klasztor, liczne muzea, biblioteka i punkt widokowy z frapującym widokiem na Stare Miasto. Co ciekawe, w Strahovie znajduje się też największy piłkarski stadion na świecie i drugi, co do wielkości obiekt sportowy świata. Trybuny mogą pomieścić 250 tys. osób!

Przejście na Hradczany. W królewskiej dzielnicy zobaczymy pałac Schwarzenbergów i sąsiadujący z Zamkiem Praskim Pałac Arcybiskupi, następnie zejdziemy urokliwą ulicą Nerudovą znaną z usytuowanych przy niej pięknych kamienic na Plac Malostranski. Przejście przez Malą Stranę, w kierunku Mostu Karola. Średniowieczny most – najbardziej rozpoznawalny zabytek Pragi – zachwyca nie tylko swoją konstrukcją, ale przede wszystkim rozpościera się z niego jeden z najwspanialszych widoków na Stare Miasto. Patrząc na czerwone dachy kamieniczek, wieżyczki bram, smukłe wieże kościołów i wzgórze zamkowe można poczuć się jak w bajce!. Czas wolny na indywidualne potrzeby. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 3 Śniadanie. Przejazd do Łodzi. Czas wolny na starym Rynku na obiad oraz pamiątki (około 3h). Dalsza podróż do Białegostoku. Przyjazd w godzinach wieczornych.

Koszt wyjazdu: 900 zł/ osoba. Zapraszamy. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy do
20 marca. Tel: 796192261, lub w biurze ul. Stołeczna 25, Białystok

 

ŚWIADCZENIA:
– 2 noclegi w Willa Sudety w pokojach 2/3 osobowych,
– przejazd autokarem (klimatyzacja, toaleta, barek), koszty drogowe
– bilety wstępu wymienione w programie,
– lokalni przewodnicy w Kudowie oraz Pradze, opiekę pilota,
– ubezpieczenie KL, NNW, opłaty państwowe

 

ZAPISY: Biuro Podróży “Junior”, Białystok
tel. 85 741 57 20, 791 792 044,
e-mail: biuro@junior.bialystok.pl

ZAPRASZAMY!!!


Lato 2022 w Puszczy Białowieskiej oraz na Podlasiu

Region Puszczy Białowieskiej i Podlasie to doskonałe miejsce na wypad weekendowy lub na dłuższy pobyt. Na naszej stronie znajdą Państwo oferty zakwaterowania od kwater agroturystycznych po hotele ****  w Regionie Puszczy Białowieskiej i na Podlasiu.

Więcej…


Terminarz kursu

Terminarz kursu pilotów wycieczek:

a) każda sobota od 12.02.2022r w godz. 9.00 – 15.30
12.02.2022r
19.02.2022r
26.02.2022r
05.03.2022r
12.03.2022r
19.03.2022r
26.03.2022r
02.04.2002r
09.04.2022r

b) każdy wtorek od 15.02.2022r w godz. 17.00 – 20.00
15.02.2022r
22.02.2022r
01.03.2022r
08.03.2022r
15.03.2022r
22.03.2022r
29.03.2022r
05.04.2002r
12.04.2022r
19.04.2022r

Planowany termin egzaminu końcowego – 26.04.2022r

Zajęcia będą odbywać się w salach dydaktycznych Szkoły Podstawowej nr 4 w Białymstoku, ul. Częstochowska 6a.


Regulamin Kursu Pilotów Wycieczek

REGULAMIN UDZIAŁU W KURSIE PILOTÓW WYCIECZEK

1. Organizatorem kursu pilota wycieczek zwanego dalej „kursem” jest PUHP „Junior” s.c. Eugeniusz Ławreniuk, Jerzy Bobrowski Biuro Podróży z siedzibą w Białymstoku przy ul. Stołecznej 25, zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:5422237891, REGON 050340659 zwanym dalej „Organizatorem”.

2. Kurs rozpoczyna się w dniu …………………, i kończy się w dniu……………………

3. Zgłoszenie na kurs odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej „Organizatora” lub osobiście w siedzibie „Organizatora”.

4. Warunkiem udziału w kursie jest:
a) Dokonanie zgłoszenie,
b) Akceptacja Regulaminu udziału w kursie,
c) Dokonanie płatności za udział w kursie,
Rezerwacja uczestnictwa w kursie dokonywana jest w momencie spełnienia wszystkich czynności wyżej wymienionych.
„Organizator” potwierdza otrzymanie zgłoszenia na kurs za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez uczestnika kursu.

5. W kursie uczestniczyć może osoba, która:
a. Ukończyła 18 lat,
b. Posiada co najmniej średnie wykształcenie,
c. Nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;

6. Opłaty:
a. Opłata za udział w kursie wynosi 1300 zł/os brutto. Płatności można dokonać jednorazowo bądź w II ratach ( I rata – 700,00 zł płatna w terminie 5 dni od przesłania zgłoszenia, II rata – 600,00 zł płatna do dnia rozpoczęcia kursu).
b. Opłata za udział w kursie obejmuje: 96h wykładów zgodnie z terminarzem umieszczonym na stronie internetowej „Organizatora” kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt 2 wycieczek szkoleniowych, catering podczas zajęć ( woda, kawa, herbata, ciasteczka ) oraz wszelkie koszty związane z organizacją egzaminu końcowego.
Cena nie obejmuje kosztów ewentualnego zakwaterowania, dojazdów, wyżywienia oraz innych nie wymienionych w punkcie b. wydatków związanych z uczestnictwem w kursie.
c. Opłaty za kurs można dokonać:
-przelewem na rachunek bankowy „Organizatora”
-gotówką w siedzibie „Organizatora”
d. Na wartość kursu „Organizator” wystawi na uczestnika fakturę VAT.

7. Zakończenie kursu.
a. Warunkiem ukończenia kursu jest uiszczenie opłaty za udział kursie, uczestnictwo w co najmniej 75% zajęciach przewidzianych programem kursu, w tym w obowiązkowych 2 wycieczkach szkoleniowych, oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
b. Egzamin końcowy odbędzie się w terminie wyznaczonym przez „Organizatora” i zostanie podany uczestnikom kursu na spotkaniu organizacyjnym. „Organizator” zastrzega sobie prawo zmiany terminu egzaminu końcowego.
c. Egzamin końcowy będzie miał formę testu oraz egzaminu ustnego.
d. Potwierdzeniem ukończenia kursu będzie certyfikat lub dyplom wydany przez „Organizatora”.
e. Od wyniku egzaminu końcowego nie przysługuje odwołanie. Uczestnik kursu może ponownie nieodpłatnie przystąpić do egzaminu tylko jeden raz w nieprzekraczalnym okresie 30 dni od jego zakończenia lub przy kolejnej edycji kursu pilotów. „Organizator” nie gwarantuje, iż będzie organizował kolejne edycje kursów pilotów.
f. W przypadku nie zdania egzaminu w drugim terminie każde kolejne przystąpienie do egzaminu końcowego jest płatne i wynosi 200,00 PLN/os.
8. Uczestnicy kursu mają prawo do:
a. Udziału we wszystkich zajęciach teoretycznych,
b. Udziału w wycieczkach szkoleniowych,
c. Otrzymania wykazu zalecanej literatury,
d. Stałego kontaktu z kierownikiem kursu w celach organizacyjnych,
e. Otrzymania programu zajęć w dniu rozpoczęcia kursu.

9. Obowiązkiem uczestnika kursu jest:
-Terminowe dokonywanie opłat za kurs
– Uczestnictwo w minimum 75% zajęciach przewidzianych programem kursu,

10. Rezygnację z uczestnictwa w kursie należy złożyć w formie pisemnej. Rezygnacja nie uprawnia uczestników do otrzymania zwrotu już wpłaconej opłaty lub rat. Brak wpłat kolejnych rat i nieuzgodnienie ewentualnych zmian terminów wpłat jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników kursu.

11. „Organizator” zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku nie zebrania minimalnej ilości uczestników wynoszącej 20 osób w terminie do 7 dni przed planowanych rozpoczęciem kursu. Informację o odwołaniu kursu „Organizator” przesyła wszystkim jej uczestnikom drogą elektroniczną. W takim przypadku „Organizator” dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na wskazany przez niego rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od momentu wskazania przez uczestnika właściwego rachunku bankowego.

12. Ochrona danych osobowych.
a. Administratorem danych osobowych uczestników kursu jest „Organizator”, zwany również Administratorem.
b. Administrator oświadcza, że chroni dane osobowe uczestników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
c. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe uczestników kursu przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
d. Uczestnik dokonując zgłoszenia na kurs, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez „Organizatora”.
e. Uzyskane przez „Organizatora” dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu należytej realizacji usługi w postaci przeprowadzenia kursu.
f. W każdym czasie uczestnik kursu może zobowiązać „Organizatora”, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
g. Uczestnikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez „Organizatora”.

13. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw uczestnika kursu należy kierować na adres biuro@junior.bialystok.pl
2. „Organizator” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia.
3. Odpowiedź „Organizatora” w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail uczestnika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez uczestnika sposób.


Przejażdżki zaprzęgiem konnym po Puszczy Knyszyńskiej

Więcej…


Wycieczki do Gruzji

Więcej…


Pielgrzymka do Medjugorje 24 – 31.07.2023r

 

Więcej…


Wypoczynek na Costa Brava 11 – 19.09.2023r

 

Więcej…


Wycieczki na Podlasie oraz do Regionu Puszczy Białowieskiej

 

Więcej…


Spływy kajakowe rzeką Supraśl

Więcej…


Zabiegi i procedury SPA w Białowieży

Więcej…


Sanatorium BUG

Sanatorium BUG

Położone jest na uroczysku “Sosnowyj bór” nad malowniczym brzegiem rzeki Muchawiec w ekologicznie czystym rejonie, 30 km od Brześcia i 15 km od Kobrynia i Żabinki Bogaty zakres i jakość świadczonych usług medycznych, dobrze wyposażone bloki, sprzyjający umiarkowany klimat przyczyniły sie do tego, że sanatorium BUG jest zaliczane do grona najlepszych.

ZAKWATEROWANIE

Jedno- i dwuosobowe pokoje, a także luksusowe apartamenty. W każdym z tych pokoi jest łazienka, WC, TV

OBSŁUGIWANE SCHORZENIA

choroby układu sercowo-naczyniowego,

choroby układu oddechowego,

choroby obwodowego układu nerwowego,

choroby narządów ruchu.

RODZAJE ZABIEGÓW

wanny lecznicze i mineralne

sauna fińska,infrared, kriosauna

beczka cedrowa

różne rodzaje leczenia światłem

leczenie ciepłem i zabiegi z zakresu:

galwanoborowiny

okłady parafinowo-ozokerytowe

masaż ręczny i mechaniczny

próżniowy

wibracyjny

aparatem „Relaks”

fotel relaksacyjny

hydromasaż

terapia kompresyjna aparatem „Limfa-mat”

krioterapia aparatem „Kriotur”

suche kąpiele węglanowe

kąpiele ozonowe

bieżnia próżniowa

próżniowo-kompresyjna terapia aparatem

Wakumed”

koktajle tlenowe

wilgotne owijanie gliną morską oraz wodorostami

morskimi

zabiegi SPA (ogólne i miejscowe)

inhalacje

miostymulacja

radiolifting

CENNIK:

Ceny w okresie 08.01.2020r – 30.04.2020r

Lp.

Kategoria pokoju

Cena za osobodzień

1.

Pokój 2-osobowy z TV w budynkach nr 1,3,4

145,00 PLN

2.

Pokój 2-osobowy z TV i lodówką w budynkach nr 1,3,4

150,00 PLN

3.

Pokój 2-osobowy typu LUX z TV i lodówką

155,00 PLN

4.

Pokój 1-osobowy z TV i lodówką

160,00 PLN

5.

Pokój 2-osobowy typu LUX z TV i lodówką do pojedynczego wykorzystania

205,00 PLN

Ceny w okresie 01.05.2020r – 15.06.2020r

Lp.

Kategoria pokoju

Cena za osobodzień

1.

Pokój 2-osobowy z TV w budynkach nr 1,3,4

150,00 PLN

2.

Pokój 2-osobowy z TV i lodówką w budynkach nr 1,3,4

165,00 PLN

3.

Pokój 2-osobowy typu LUX z TV i lodówką

170,00 PLN

4.

Pokój 1-osobowy z TV i lodówką

180,00 PLN

5.

Pokój 2-osobowy typu LUX z TV i lodówką do pojedynczego wykorzystania

220,00 PLN

Ceny w okresie 16.06.2020r – 20.08.2020r

Lp.

Kategoria pokoju

Cena za osobodzień

1.

Pokój 2-osobowy z TV w budynkach nr 1,3,4

160,00 PLN

2.

Pokój 2-osobowy z TV i lodówką w budynkach nr 1,3,4

165,00 PLN

3.

Pokój 2-osobowy typu LUX z TV i lodówką

175,00 PLN

4.

Pokój 1-osobowy z TV i lodówką

190,00 PLN

5.

Pokój 2-osobowy typu LUX z TV i lodówką do pojedynczego wykorzystania

225,00 PLN

Ceny w okresie 21.08.2020r – 30.09.2020r

Lp.

Kategoria pokoju

Cena za osobodzień

1.

Pokój 2-osobowy z TV w budynkach nr 1,3,4

150,00 PLN

2.

Pokój 2-osobowy z TV i lodówką w budynkach nr 1,3,4

155,00 PLN

3.

Pokój 2-osobowy typu LUX z TV i lodówką

170,00 PLN

4.

Pokój 1-osobowy z TV i lodówką

180,00 PLN

5.

Pokój 2-osobowy typu LUX z TV i lodówką do pojedynczego wykorzystania

220,00 PLN

Ceny w okresie 01.10.2020r – 24.12.2020r

Lp.

Kategoria pokoju

Cena za osobodzień

1.

Pokój 2-osobowy z TV w budynkach nr 1,3,4

150,00 PLN

2.

Pokój 2-osobowy z TV i lodówką w budynkach nr 1,3,4

155,00 PLN

3.

Pokój 2-osobowy typu LUX z TV i lodówką

170,00 PLN

4.

Pokój 1-osobowy z TV i lodówką

180,00 PLN

5.

Pokój 2-osobowy typu LUX z TV i lodówką do pojedynczego wykorzystania

220,00 PLN

CENA ZAWIERA:

 • Koszt noclegu

 • 4 posiłki dziennie

 • Procedury lecznicze ( 4,5 dziennie, w zależności od wskazań lekarza )

 • Obowiązkową opłatę klimatyczną

CENA NIE ZAWIERA:

 • Kosztów ubezpieczenia KL i NNW

 • Kosztów wizowych

 • Dojazdów

 • Dodatkowych płatnych zabiegów


Sanatorium NADZIEJA

Sanatorium NADZIEJA

Położone jest w malowniczym zakątku sosnowego lasu, w obwodzie brzeskim, 35 kilometrów od Brześcia, nad brzegiem rzeki Muchawiec. Jest tam wszystko, co jest potrzebne do wypoczynku i leczenia: klarowne i czyste powietrze, spokój. Czyste, schludne, przytulne i wygodne pokoje, dobre jedzenie i szybka obsługa. Bardzo profesjonalne i skuteczne leczenie, życzliwy i gościnny personel

ZAKWATEROWANIE

Sanatorium oferuje pawilony 1-, 2-osobowymi pokojami oraz apartamenty dwuosobowe. Wszystkie pokoje są z balkonami, nowocześnie umeblowane, z telewizorem, czajnikiem bezprzewodowym oraz wyposażone w łazienkę z wc i prysznicem

OBSŁUGIWANE SCHORZENIA

Układu krążenia

Układu oddechowego

Chorobami układu mięśniowo-szkieletowego

i obwodowego układu nerwowego

Warunki klimatyczne, gdzie znajduje się ośrodek, mają

korzystny wpływ na organizm przez cały rok. Sanatorium

Nadzieja”, będące instytucją medyczną 1-ej

kategorii, zapewnia szereg zabiegów diagnostycznych,

leczniczych i odnowy biologicznej z wykorzystaniem

nowoczesnych metod medycyny tradycyjnej i alternatywnej,

naturalne czynniki lecznicze.

RODZAJE ZBIEGÓW

pikfluometrija

dozowana klimatoterapia

haloterapia

stomatologia

terapia ruchowa (kinezyterapia, hydroterapia)

dieta (dieta № 10,15,9)

fitoterapia działająca antymiażdżycowo,

hipotensyjnie, uspokajająco, tonizująco na płuca

i żołądek

koktajle tlenu

aromaterapia

masaż leczniczy:

ręczny masaż

hydromasaż

masaż relaksacyjny sprzętu (masaż poziomy

i fotel masujący)

orientalne masaże

kąpiele

prysznice terapeutyczne (okrągłe, rosnące)

aplikacje z parafiny ozokerytu

sauna z basenem (w ośrodku obok)

leczenie wodą mineralną

electrophototherapia: elektroforezy, terapia

ultradźwiękowa, prądy diadynamiczne,

magnetoterapia, laseroterapia, darsonwalizacji

solarium

bioptronterapiya

refleksologia

rozluźnienie mięśni z elementami terapii manualnej

CENNIK:

Lp.

Kategoria pokoju

Cena za osobodzień

1.

Pokój 1-osobowy standard w budynkach

nr 2,3,5,7,8,9,10

170,00 PLN

2.

Pokój 1-osobowy typu LUX w budynkach nr 4 i 7

195,00 PLN

3.

Pokój 3-osobowy standard w budynku nr 5

165,00 PLN

4.

Pokój 2-osobowy standard w budynkach nr 4,5,7,8,9,10

165,00 PLN

5.

Pokój 2-osobowy o podwyższonym standardzie w budynkach nr 2 i 3

180,00 PLN

6.

Pokój 2-osobowy typu LUX w budynkach

nr 1,2,3,5,8,9,10

190,00 PLN

7.

Pokój 2-osobowy typu LUX z pokojem gościnnym w budynkach nr 1,5,7,8,9,10

180,00 PLN

8.

Pokój 2-osobowy typu LUX o podwyższonym standardzie z pokojem gościnnym w budynku nr 5

210,00 PLN

CENA ZAWIERA:

 • Koszt noclegu

 • 4 posiłki dziennie

 • Procedury lecznicze ( 4,5 dziennie, w zależności od wskazań lekarza )

 • Obowiązkową opłatę klimatyczną

CENA NIE ZAWIERA:

 • Kosztów ubezpieczenia KL i NNW

 • Kosztów wizowych

 • Dojazdów

 • Dodatkowych płatnych zabiegów


Sanatorium OZIERNYJ

Sanatorium OZIERNYJ

Położone w nad brzegiem jeziora Białe, w przepięknym sosnowym lesie. Zostało otwarte w 2003 r. Centrum, oprócz tradycyjnych zabiegów pielęgnacyjnych SPA, chcąc zapewnić Państwu dobre samopoczucie i młodzieńczy wygląd proponuje doskonałą bazę leczniczą.

Jest to wspaniałe miejsce do aktywnego wypoczynku, zadbania o kondycję fizyczną oraz zdrowie.

ZAKWATEROWANIE

Do Państwa dyspozycji w dwupiętrowych pawilonach, jedno – i dwuosobowe pokoje, a także luksusowe apartamenty. W każdym z tych pokoi jest łazienka, wc, telewizor (TV-SAT), lodówka i telefon. Standard sanatorium odpowiada **** hotelowym.

OBSŁUGIWANE SCHORZENIA

z dysfunkcją narządu ruchu

ze schorzeniami układu oddechowego

z niedoczynnością tarczycy

z chorobami układu pokarmowego

ze schorzeniami układu krążenia

z chorobami ginekologicznymi.

RODZAJE ZABIEGÓW

fizykoterapia

hydroterapia: kąpiele (ziołowe, perełkowe,

mineralno-solankowe)

ciepłolecznictwo

magnetoterapia

światłolecznictwo:

bioptronterapia

lampa Sollux

laseroterapia

krioterapia

borowinoterapia

inhalacje

masaże:

podwodny

mechaniczny

ręczny klasyczny

ćwiczenia usprawniające, gimnastyka.

elektroterapia: leczenie ultradźwiękiem oraz

prądem zmiennym, darsonwalizacja, elektroforeza,

mikrofalowa terapia rezonansowa

REKREACJA, ROZRYWKA, SPORT

aquapark (basen, zjeżdżalnie, jacuzzi, wodospady

łaźnie: fińska, turecka oraz rosyjska)

boisko do piłki nożnej i koszykowej

korty tenisowe (w tym jeden kryty)

siłownia

sala fitness

trasy dla miłośników łyżworolek (2,5 km) oraz

pieszych wędrówek (1,5 km)

biblioteka

sala kinowo-widowiskowa

bilard

bar i dyskoteka

DODATKOWE USŁUGI

stomatologia

gabinet kosmetyczny

fryzjer

parking

CENNIK:

Lp.

Kategoria pokoju

Cena za osobodzień

1.

Pokój 1-osobowy

285,00 PLN

2.

Pokój 1-osobowy standard w budynkach nr 5 i 6

265,00 PLN

3.

2-pokojowy DBL do pojedynczego wykorzystania

435,00 PLN

4.

Pokój 2-osobowy TWIN w budynku nr 4

250,00 PLN

5.

Pokój 2-osobowy DBL/TWIN w budynku nr 5

235,00 PLN

6.

Pokój 2-osobowy DBL/TWIN w budynku nr 6

260,00 PLN

7.

Pokój studio 2-osobowy w budynkach nr 3 i 4

285,00 PLN

8.

Pokój rodzinny 2-osobowy z salonem

280,00 PLN

9.

Pokój 2-osobowy LUX w budynkach nr 5 i 6

340,00 PLN

10.

Apartament 2-osobowy 2-pokojowy typu w budynkach nr 1, 2 i 3

380,00 PLN

11.

Apartament 2-osoboewy suite w budynkach nr 4 i 5

410,00 PLN

12.

Apartament 2-osobowy 2-pokojowy typu LUX w budynku nr 7

320,00 PLN

13.

Apartament 3-osobowy 3-pokojowy typu suite w budynku nr 7

380,00 PLN

14.

Apartament 2-poziomowy 2-osobowy w budynku nr 7

365,00 PLN

CENA ZAWIERA:

 • Koszt noclegu

 • 4 posiłki dziennie

 • Procedury lecznicze ( 4,5 dziennie, w zależności od wskazań lekarza )

 • Obowiązkową opłatę klimatyczną

CENA NIE ZAWIERA:

 • Kosztów ubezpieczenia KL i NNW

 • Kosztów wizowych

 • Dojazdów

 • Dodatkowych płatnych zabiegów


Sanatorium RÓŻAŃSK

Sanatorium RÓŻAŃSK

Zostało wybudowane w 2005 r. Położone jest 6 km od Różany nad jeziorem Papiernia wśród otaczających je lasów sosnowych Puszczy Różańskiej. Blisko sanatorium znajduje się kompleks pałacowy Sapiehów, Kosów Poleski i Mereczowszczyzna (miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki).

ZAKWATEROWANIE

Do Państwa dyspozycji w dwu-, trzypiętrowych pawilonach mieszkalnych przygotowano komfortowo wyposażone jedno-, dwu-, trzy – i czteroosobowe pokoje, a także luksusowe apartamenty. W każdym z tych pokoi jest łazienka, wc, telewizor (TV-SAT), lodówka i telefon.

OBSŁUGIWANE SCHORZENIA

dysfunkcja narządu ruchu

schorzeniamia układu oddechowego

niedoczynność tarczycy

choroby układu pokarmowego

schorzenia układu krążenia

choroby ginekologiczne.

RODZAJE ZABIEGÓW

fizykoterapia

hydroterapia: kąpiele (ziołowe, perełkowe,

mineralno-solankowe)

ciepłolecznictwo

magnetoterapia

światłolecznictwo:

bioptronterapia

lampa Sollux

laseroterapia

krioterapia

borowinoterapia

inhalacje

masaże:

podwodny

mechaniczny

ręczny klasyczny

REKREACJA, ROZRYWKA, SPORT

kawiarnia Nektar

bar Nektar

basen duży (długość: 25 m, głębokość: 175–185 cm,

4 tory, temperatura wody 26–27°C)

basen mały (głębokość: 120 m, temperatura wody

30–32°C) – wodospad, gejzery, masaż podwodny

pokój zabaw dla dzieci (dzieci znajdują sie pod opieką

wychowawcy) czynny w dni powszechne w godz.

10:00–19:00, przerwa obiadowa: 13:00–14:00

placyki zabaw dla dzieci

profesjonalnie urządzona siłownia (160 m²).

Korzystanie w dni powszednie – bezpłatnie

sala gimnastyczna. Możliwość gry w: koszykówkę,

siatkówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną, tenisa ziemnego,

tenisa stołowego inn.

otwarte boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki,

koszykówki, piłki nożnej i piłki ręcznej (w zimie jest

czynne lodowisko)

kort tenisowy

biblioteka

sala koncertowa na 160 miejsc