Regulamin

REGULAMIN SERWISU www.junior.bialystok.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem portalu internetowego https://junior.bialystok.pl/ zwanego dalej Serwisem oraz podmiotem świadczącym usługi jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „JUNIOR” s.c. Eugeniusz Ławreniuk, Jerzy Bobrowski z siedzibą w Białymstoku, ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok prowadzącymi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 542-22-37-891, REGON 050340659 zwanego w dalszej części regulaminu PUHP „Junior” s.c.1.2. Niniejszy Serwis umożliwia jego Użytkownikom:

  1. zapoznanie się z rodzajami imprez turystycznych oferowanymi przez PUHP „Junior” s.c.
  2. prezentację ceny, to jest ustalenie wstępnej wysokości ceny imprez turystycznych na podstronach stronach Serwisu dotyczących poszczególnych imprez;
    3. Dokonanie rezerwacji imprezy turystycznej
    4. wskazanie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności za dokonaną rezerwację;
    5. zamawianie katalogów

1.3. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z Serwisu, służy on jako pomoc dla Użytkowników Serwisu, ma być ułatwieniem w posługiwaniu się i korzystaniu z narzędzi Serwisu. Treści Serwisu mają charakter informacyjny oraz użytkowy

1.4. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki Użytkownika Serwisu, a także prawa, obowiązki i zobowiązania Administratora Serwisu oraz innych podmiotów, które za pomocą Serwisu udostępniają Użytkownikom Serwisu swoje usługi lub produkty.

1.5. Każda osoba z momentem rozpoczęcia korzystania z Serwisu, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i do przestrzegania jego postanowień. Dokonanie wstępnej rezerwacji imprezy turystycznej jest możliwe wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.

1.6. Korzystanie z Serwisu nie wymaga wypełniania jakichkolwiek formularzy ani podawania danych osobowych Użytkownika. Podanie danych osobowych niezbędne jest dopiero na etapie dokonywania Rezerwacji.

2. DEFINICJE

2.1. Regulamin – niniejszy regulamin;

2.2. Serwis – serwis znajdujący się pod adresem internetowym https://junior.bialystok.pl/ stanowiący portal internetowy administrowany przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „JUNIOR” s.c. Eugeniusz Ławreniuk, Jerzy Bobrowski z siedzibą w Białymstoku, ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok służący do celów opisanych w ust. 1.2 powyżej;

2.3. Administrator – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „JUNIOR” s.c. Eugeniusz Ławreniuk, Jerzy Bobrowski z siedzibą w Białymstoku, ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok prowadzącymi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 542-22-37-891, REGON 050340659.

2.4. PUHP „Junior” s.c. – oznacza Administratora


2.5. Użytkownik Serwisu / Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, która korzysta z Serwisu, w szczególności dokona Rezerwacji;

2.6. Rezerwacja – rezerwacja imprezy turystycznej oferowanej przez PUHP „Junior” s.c, która może być dokonana za pośrednictwem Serwisu w następstwie której to rezerwacji może zostać podpisana umowa o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;

 

3.INFORMACYJNY CHARAKTER SERWISU

Wszelkie informacje opublikowane w Serwisie, w szczególności materiały dotyczące imprez turystycznych i cen, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zawartość Serwisu ma jedynie charakter informacyjny i stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

4. OFERTY I ICH ZMIANY


4.1. PUHP „Junior” s.c zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów i usług. Uprawnienie PUHP „Junior” s.c, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

4.2. Ceny prezentowane w Serwisie mogą ulec zmianie przy każdorazowej aktualizacji Serwisu. Aktualizacja Serwisu może odbywać się kilka razy dziennie.

5. ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACYJNEGO PUHP „JUNIOR” S.C

5.1. Korzystanie z Serwisu w celu dokonania Rezerwacji wymaga: (1) zastosowania odpowiednich urządzeń umożliwiających łączność z Internetem (takich jak np. komputer, tablet, telefon) oraz odpowiedniej przeglądarki internetowej. Do korzystania z niektórych funkcji Serwisu konieczna jest obsługa protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz włączona obsługa Java Script (2) Posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail); (3) wskazania numeru telefonu kontaktowego; (4) włączenia obsługi plików typu cookies.

5.2. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.

5.3. Użytkownik może dokonywać Rezerwacji w Serwisie przez 7 (siedem) dni w tygodni i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

5.4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

5.5 Kalkulacja ceny imprezy turystycznej w Serwisie oznacza uzyskanie wyliczonej ceny imprezy turystycznej w oparciu o dokonanie Rezerwacji. Cena imprezy turystycznej prezentowana na podstronie Serwisu z przedmiotową ofertą jest ceną wstępną. Tylko dokonanie Rezerwacji, podpisanie umowy o świadczenie usług turystycznych przez Klienta, przesłanie e-mailem lub tradycyjną Pocztą oraz jej opłacenie w określonym okresie ważności Rezerwacji stanowi gwarancję prawidłowego wyliczenia i ustalenia ceny, co nie uchybia postanowieniom umowy o świadczenie usług turystycznych, w tym Warunkom Uczestnictwa, dopuszczającym zmianę ceny imprezy turystycznej w przewidzianych w takiej umowie wypadkach.

5.6. W celu dokonania Rezerwacji wybranej przez Użytkownika imprezy turystycznej konieczne jest wypełnienie formularza na stronie z przedmiotową ofertą.


5.7. Podczas dokonywania Rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest podać poprawne dane uczestników imprezy turystycznej. Na wskazany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie dokonanej Rezerwacji wraz z podanym numerem rachunku bankowego, na jaki należy wpłacić cenę/zaliczkę. Po uiszczeniu zaliczki na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana umowa o œświadczenie usług turystycznych w zakresie wybranej imprezy turystycznej wraz z odpowiednimi załącznikami.

5.9. Użytkownik Serwisu wypełniając formularz Rezerwacji jest zobowiązany zapoznać się z dostępnymi w Serwisie: Warunkami Uczestnictwa oraz Warunkami Ubezpieczenia, a następnie złożyć stosowne oświadczenie, że zapoznał się z tymi warunkami.

5.10. Płatność za rezerwację może odbyć się na wskazany po dokonaniu Rezerwacji numer rachunku bankowego PUHP „Junior” s.c. Płatność winna nastąpić w kwotach oraz terminach wskazanych w zawartej umowie o świadczenie usług turystycznych.

5.11. Dokonanie Rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych następuje łącznie po:

 

5.12.1. zapoznaniu się Użytkownika z ofertą, akceptacji Warunków Uczestnictwa, Informacji Dodatkowych i Warunków Ubezpieczenia.


5.12.2. wypełnieniu przez Użytkownika formularza rezerwacyjnego umowy-zgłoszenia i dokonaniu rezerwacji,

5.12.3. przesłaniu przez PUHP „Junior” s.c Użytkownikowi za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia rezerwacji, a także warunków płatności oraz numeru konta do dokonywania wpłat.

5.12.4. wpłacie przez Użytkownika odpowiedniej zaliczki na wskazane konto, (brak dokonania wpłaty w ustalonym terminie stanowi automatyczną anulacją dokonanej przez Użytkownika rezerwacji)

5.12.5. otrzymaniu od PUHP „Junior” s.c na adres poczty e-mail zestawu dokumentów: Umowy-zgłoszenia z naniesioną kwotą wpłaconej zaliczki, kwotą do dopłaty oraz Warunkami Uczestnictwa, Informacjami Dodatkowymi, Warunkami Ubezpieczenia itd.

 

5.13. Na życzenie Użytkownika, po zawarciu umowy komplet dokumentacji związanej z jej zawarciem może zostać sporządzony w formie papierowej i wysłany pocztą tradycyjną. Użytkownik po otrzymaniu tych dokumentów powinien je podpisać, a następnie odesłać jeden egzemplarz umowy wraz z załącznikami pocztą tradycyjną do PUHP „Junior” s.c.


5.14. Po dokonaniu Rezerwacji i zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych w ramach wybranej imprezy turystycznej, aby zrezygnować z imprezy, dokonać zmiany rezerwacji lub umowy, bądź zmienić jej elementy należy wysłać e-mail na adres: biuro@junior.bialystok.pl

6. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, którzy przekażą swoje dane osobowe jest zdefiniowany w niniejszym Regulaminie Administrator Serwisu.

6.2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu dokonania Rezerwacji, zarządzania dokonanymi Rezerwacjami oraz przygotowania projektu umowy o świadczenie usług turystycznych.


6.3. Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

6.4. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora imprezy turystycznej poprzez zaznaczenie stosownych pól w formularzu rezerwacyjnym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo nie podania danych osobowych, jednakże będzie to skutkowało brakiem możliwości dokonania Rezerwacji w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a w konsekwencji otrzymania podpisanych egzemplarzy umowy o świadczenie usług turystycznych.

6.5. Użytkownik Serwisu może również, opcjonalnie, zamawiać katalogi zawierające ofertę turystyczną PUHP „Junior” s.c:

6.5.1. W celu zamówienia drukowanego katalogu zawierającego ofertę turystyczną PUHP „Junior” s.c, Klient wypełnia stosowny formularz dostępny w Serwisie. Katalog zostanie przesłany do Klienta pocztą na podany w formularzu adres do korespondencji o ile zapasy katalogów nie uległy wyczerpaniu;
6.5.2 W celu otrzymywania katalogów w postaci elektronicznej Użytkownik podaje za pośrednictwem Serwisu swój adres e-mail, przez co wyraża zgodę na otrzymywanie wyżej wymienionych katalogów.

6.6. Dane osobowe osób zamawiających katalog (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) będą przetwarzane w celu jednorazowego przesłania katalogu.
6.7. Każdy Użytkownik, który podał swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych dla PUHP „Junior” s.c w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych oraz handlowych, następuje poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail: biuro@junior.bialystok.pl. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu dane Użytkownika zostaną usunięte ze zbioru.
6.8. PUHP „Junior” s.c. posługuje się plikami typu cookies. Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika Serwisu, jak również służą do opracowania ogólnych statystyk, dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.

7. REKLAMACJE

7.1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika Administratorowi za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@junior.bialystok.pl bądź poprzez wysyłanie wiadomości na adres pocztowy: PUHP „Junior” s.c., ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok lub też osobiście w siedzibie firmy.
7.2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

7.3. Tryb postępowania reklamacyjnego związanego z realizacją imprezy turystycznej jest uregulowany w umowie o świadczenie usług turystycznych, w tym w Warunkach Uczestnictwa oraz obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. PUHP „Junior” s.c. jest właścicielem praw autorskich do wszystkich treści publikowanych w Serwisie. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nim treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty, w celach zgodnych z przeznaczeniem Serwisu oraz z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

8.2. PUHP „Junior” s.c. dokłada wszelkich możliwych starań, aby informacje zawarte w Serwisie (w szczególności oferty i materiały dotyczące rodzaju imprez turystycznych, zakresu świadczeń, ceny) wolne były od błędów i pomyłek, które nie mogą być jednak podstawą roszczeń. Wiążący charakter mają informacje wskazane w zawartej z Użytkownikiem Serwisu umowie o świadczenie usług turystycznych, w tym w stanowiącej jej integralną część Warunkach Uczestnictwa.

8.3. PUHP „Junior” s.c. nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu. PUHP „Junior” s.c. nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu.

8.4. PUHP „Junior” s.c. ma prawo w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno niektórych funkcjonalności, jak i całości narzędzi lub usług dostępnych w Serwisie. O zmianach istotnych cech usług i narzędzi PUHP „Junior” s.c. informuje ogłoszeniem w Serwisie.

8.5. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się i przyjmują do wiadomości, że zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Korzystanie z serwisu możliwe jest jedynie w swoim imieniu, a podawane dane będą prawdziwe.

8.6. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Administratora Serwisu poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Serwisu. Zmieniony w ten sposób regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie. Informacja o dokonaniu zmian będzie na bieżąco publikowana w Serwisie.

8.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023r