Regulamin Kursu Pilotów Wycieczek

REGULAMIN UDZIAŁU W KURSIE PILOTÓW WYCIECZEK

1. Organizatorem kursu pilota wycieczek zwanego dalej „kursem” jest PUHP „Junior” s.c. Eugeniusz Ławreniuk, Jerzy Bobrowski Biuro Podróży z siedzibą w Białymstoku przy ul. Stołecznej 25, zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:5422237891, REGON 050340659 zwanym dalej „Organizatorem”.

2. Kurs rozpoczyna się w dniu …………………, i kończy się w dniu……………………

3. Zgłoszenie na kurs odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej „Organizatora” lub osobiście w siedzibie „Organizatora”.

4. Warunkiem udziału w kursie jest:
a) Dokonanie zgłoszenie,
b) Akceptacja Regulaminu udziału w kursie,
c) Dokonanie płatności za udział w kursie,
Rezerwacja uczestnictwa w kursie dokonywana jest w momencie spełnienia wszystkich czynności wyżej wymienionych.
„Organizator” potwierdza otrzymanie zgłoszenia na kurs za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez uczestnika kursu.

5. W kursie uczestniczyć może osoba, która:
a. Ukończyła 18 lat,
b. Posiada co najmniej średnie wykształcenie,
c. Nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;

6. Opłaty:
a. Opłata za udział w kursie wynosi 1300 zł/os brutto. Płatności można dokonać jednorazowo bądź w II ratach ( I rata – 700,00 zł płatna w terminie 5 dni od przesłania zgłoszenia, II rata – 600,00 zł płatna do dnia rozpoczęcia kursu).
b. Opłata za udział w kursie obejmuje: 96h wykładów zgodnie z terminarzem umieszczonym na stronie internetowej „Organizatora” kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt 2 wycieczek szkoleniowych, catering podczas zajęć ( woda, kawa, herbata, ciasteczka ) oraz wszelkie koszty związane z organizacją egzaminu końcowego.
Cena nie obejmuje kosztów ewentualnego zakwaterowania, dojazdów, wyżywienia oraz innych nie wymienionych w punkcie b. wydatków związanych z uczestnictwem w kursie.
c. Opłaty za kurs można dokonać:
-przelewem na rachunek bankowy „Organizatora”
-gotówką w siedzibie „Organizatora”
d. Na wartość kursu „Organizator” wystawi na uczestnika fakturę VAT.

7. Zakończenie kursu.
a. Warunkiem ukończenia kursu jest uiszczenie opłaty za udział kursie, uczestnictwo w co najmniej 75% zajęciach przewidzianych programem kursu, w tym w obowiązkowych 2 wycieczkach szkoleniowych, oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
b. Egzamin końcowy odbędzie się w terminie wyznaczonym przez „Organizatora” i zostanie podany uczestnikom kursu na spotkaniu organizacyjnym. „Organizator” zastrzega sobie prawo zmiany terminu egzaminu końcowego.
c. Egzamin końcowy będzie miał formę testu oraz egzaminu ustnego.
d. Potwierdzeniem ukończenia kursu będzie certyfikat lub dyplom wydany przez „Organizatora”.
e. Od wyniku egzaminu końcowego nie przysługuje odwołanie. Uczestnik kursu może ponownie nieodpłatnie przystąpić do egzaminu tylko jeden raz w nieprzekraczalnym okresie 30 dni od jego zakończenia lub przy kolejnej edycji kursu pilotów. „Organizator” nie gwarantuje, iż będzie organizował kolejne edycje kursów pilotów.
f. W przypadku nie zdania egzaminu w drugim terminie każde kolejne przystąpienie do egzaminu końcowego jest płatne i wynosi 200,00 PLN/os.
8. Uczestnicy kursu mają prawo do:
a. Udziału we wszystkich zajęciach teoretycznych,
b. Udziału w wycieczkach szkoleniowych,
c. Otrzymania wykazu zalecanej literatury,
d. Stałego kontaktu z kierownikiem kursu w celach organizacyjnych,
e. Otrzymania programu zajęć w dniu rozpoczęcia kursu.

9. Obowiązkiem uczestnika kursu jest:
-Terminowe dokonywanie opłat za kurs
– Uczestnictwo w minimum 75% zajęciach przewidzianych programem kursu,

10. Rezygnację z uczestnictwa w kursie należy złożyć w formie pisemnej. Rezygnacja nie uprawnia uczestników do otrzymania zwrotu już wpłaconej opłaty lub rat. Brak wpłat kolejnych rat i nieuzgodnienie ewentualnych zmian terminów wpłat jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników kursu.

11. „Organizator” zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku nie zebrania minimalnej ilości uczestników wynoszącej 20 osób w terminie do 7 dni przed planowanych rozpoczęciem kursu. Informację o odwołaniu kursu „Organizator” przesyła wszystkim jej uczestnikom drogą elektroniczną. W takim przypadku „Organizator” dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na wskazany przez niego rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od momentu wskazania przez uczestnika właściwego rachunku bankowego.

12. Ochrona danych osobowych.
a. Administratorem danych osobowych uczestników kursu jest „Organizator”, zwany również Administratorem.
b. Administrator oświadcza, że chroni dane osobowe uczestników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
c. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe uczestników kursu przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
d. Uczestnik dokonując zgłoszenia na kurs, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez „Organizatora”.
e. Uzyskane przez „Organizatora” dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu należytej realizacji usługi w postaci przeprowadzenia kursu.
f. W każdym czasie uczestnik kursu może zobowiązać „Organizatora”, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
g. Uczestnikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez „Organizatora”.

13. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw uczestnika kursu należy kierować na adres biuro@junior.bialystok.pl
2. „Organizator” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia.
3. Odpowiedź „Organizatora” w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail uczestnika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez uczestnika sposób.