Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży Junior S.C. określa wzajemne zobowiązania Stron umów sprzedaży, zasady składania zamówień oraz dostawy produktów oferowanych przez Junior S.C. Regulamin publikowany jest na stronie internetowej www.junior.bialystok.pl. W wersji wydrukowanej dostępny jest w siedzibie Junior S.C. Regulamin niniejszy nie dotyczy konsumentów.

Ilekroć niniejszy regulamin (Regulamin) używa pojęcia:

Junior S.C.”, – rozumie się przez to Junior S.C. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Stołecznej 25
„Klient”- rozumie się przez to osobę zamawiającą produkt w firmie Junior S.C.
„oferta” – skierowana do Klienta pisemna oferta zawierająca opis produktu, cenę i czas realizacji zamówienia, jak również informację o konieczności zapoznania się z Regulaminem oraz miejsce jego publikacji;
„produkt”– produkt, albo produkty oferowane przez Junior S.C.„strony” – Junior S.C. i Klient łącznie
§1 INFORMACJE OGÓLNE
Junior S.C. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Stołecznej 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 542-22-37-891
Junior S.C. w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa zajmuje się profesjonalnie dystrybucją produktów do instalacji wentylacji i klimatyzacji.
Informacje oraz zdjęcia Produktów w materiałach, cennikach i folderach Junior S.C. mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Produkty oraz podane ceny mogą odbiegać od stanu faktycznego, za co Junior S.C. przeprasza Klientów.

§2 WARUNKI ZAMÓWIEŃ, SPRZEDAŻY I DOSTAWY
Zamówienia przyjmowane są przez strony internetowe Sprzedającego za pomocą udostępnianego formularza zamówień. W zamówieniu dokonuje się: wyboru zamawianych towarów; oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony rachunek (mogą to być różne adresy); wyboru sposobu płatności. Wszelkie dodatkowe sugestie Kupującego zawarte w części „Uwagi” formularza zamówienia są jedynie sugestią Kupującego np. co do parametrów zamówienia, nieobligatoryjną dla Sprzedającego.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności na konto Sprzedającego. O fakcie przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na podany adres email.

Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności produktu w magazynie Junior S.C. lub u producenta. Czas realizacji zamówienia podany jest każdorazowo w ofercie, przy czym Junior S.C. zastrzega sobie możliwość opóźnienia w realizacji wynikającego z opóźnień w dostawie produktu od producenta, na co Klient wyraża zgodę.
Junior S.C. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta, niezgłoszeniem się Klienta po odbiór, opóźnieniem w dostawie produktu od producenta lub innymi przeszkodami nieleżącymi po stronie Junior S.C.
Klient jest zobligowany do podania na formularzu zamówienia adresu e-mail i/lub numeru telefonu i faksu celem ewentualnego umożliwienia potwierdzenia zamówienia. W przypadku podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów Klienta, jak również w przypadku niedołączenia na żądanie dokumentów, o których mowa w punkcie 4, Junior S.C. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
W przypadku braku produktu w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
W przypadku zalegania przez Klienta z płatnością za poprzednie zamówienia, Junior S.C. może odmówić realizacji kolejnych zamówień lub odmówić wydania towarów sprowadzonych na magazyn na zamówienie Klienta, aż do zapłaty pełnej kwoty zadłużenia.

§3 PŁATNOŚCI

 1. Zamieszczona na stronach Sprzedającego podane ceny są cenami brutto.
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  • przelew bankowy;
  • Przelewy24
  • gotówką

§4 ODBIÓR TOWARU, ZWROT

 1. Dostawa
  1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem: Internetu, Poczty Polskiej lub poprzez firmę kurierską.
  2. Czas dostawy, liczony jest od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji i wynosi:
   • Poczta Polska – przesyłka priorytetowa, średni czas dostawy 2-3 dni;
   • firma kurierska – czas dostawy 1-2 dni.
 2. W przypadku konieczności wydłużenia czasu realizacji zamówienia Klient zostanie o powyższym niezwłocznie powiadomiony drogą e-mailową lub telefonicznie w celu potwierdzenia nowych parametrów zamówienia, np. terminu wysyłki lub składu zamówienia.
 • Koszt dostawy: W przypadku przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej do rachunków doliczany jest koszt dostawy według aktualnych cenników spedytora.

§5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru, składając stosowne oświadczenie* na piśmie. Kupujący zobowiązany jest także zwrócić Sprzedającemu towar w stanie niezmienionym, nieużywany – nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń. Zwrot ten powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Zwrot całej kwoty, zapłaconej za zakupione produkty, nastąpi wyłącznie przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.
 3. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek za pobraniem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży można kierować na adres: Junior S.C. ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok; lub za pomocą poczty internetowej: biuro@junior.bialystok.pl
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadku:
  1. nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych po usunięciu ich oryginalnego opakowania,
  2. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy kupna produktów cyfrowych, takich jak programy, pliki filmowe, muzyka, przysługuje tylko do momentu, kiedy nastąpi rzeczywisty proces pobierania danych.
 7. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego warunków zwrotu, a w szczególności zwrócenie używanych lub uszkodzonych produktów, niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia – zwrot nie zostanie przyjęty do realizacji, a odesłanie do Kupującego zwracanych produktów nastąpi wyłącznie po powtórnym uiszczeniu wpłaty na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe kosztów wysyłki, zgodnej z aktualną taryfą na stronie Sprzedającego.

§6 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jak przetwarzamy dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych – jako naszych klientów lub potencjalnych klientów – jest 1) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNE JUNIOR S.C. Eugeniusz Ławreniuk Jerzy Bobrowski z siedzibą w Białystok przy ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok, NIP: 5422237891, REGON: 050340659.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania, które będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Pani/Panu produktów/usług najlepiej dopasowanych (dedykowanych); decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane

Dane osobowe mogą być przetwarzane są na podstawie i w celu:

1.1) wykonania usługi:

1.1.a) wyszukania i przedstawienia propozycji (ofert) imprez turystycznych,

1.1.b) zorganizowania imprezy turystycznej – w celu zawarcia i wykonania umowy;

1.2) udzielenia odwiedzi na zadane pytanie – kontaktując się z Biurem za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego (formularz zapytania) wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Biuro podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie;

1.3) wypełniania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym marketingu bezpośredniego własnych usług,

1.4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

1.5) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawienia faktury, zawarcia na rzecz osób uczestniczących w zagranicznych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia,

1.6) na podstawie zgody – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże:

1) podanie imienia i nazwiska jest niezbędne w celu otrzymania zamówionych propozycji (ofert) imprez turystycznych; podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania zamówionych propozycji (ofert) imprez turystycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej;

2) podanie danych osobowych wskazanych na formularzu umowy jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy na organizację imprezy turystycznej;

3) podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem i/lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Czy potrzebna nam Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W sytuacjach wskazanych powyżej, tj. w oparciu o wyszczególnione podstawy prawne, Biuro może przetwarzać Państwa dane osobowe bez konieczności uzyskiwania zgody. Biuro uprawnione jest wówczas do wykorzystania podanych przez Państwa danych osobowych we wskazanych celach. Chcąc wykorzystać dane w innych celach, Biuro musi poprosić Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, np. w przypadku, jeżeli chcielibyście Państwo w przyszłości (po zakończonej usłudze) otrzymywać od Biura informacje o korzystnych ofertach, czy organizowanych promocjach, konieczne będzie udzielenie odrębnej zgody. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane będą jednie w celu wskazanym w treści zgody. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: biuro@junior.bialystok.pl.

Czy przekazujemy komuś Państwa dane osobowe

Co do zasady – nikomu nie udostępniamy powierzonych nam danych osobowych, chyba że jest to konieczne do wykonania usługi:

1) w przypadku usługi organizacji imprezy turystycznej – dane osobowe będą udostępniane: w celu realizacji umowy – podmiotom uczestniczącym w jej realizacji, w szczególności takim jak: hotele, linie lotnicze i/lub inni przewoźnicy, podmioty prowadzące platformy rezerwacyjne (noclegów, biletów, parkingów itd.) oraz organom wizowym, dane osobowe mogą być w tym celu przekazywane za granicę: na teren UE i do państwa trzeciego; w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – ubezpieczycielom.

Dane osobowe w drodze umowy powierzane są do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Biuro w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT oraz usług księgowych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług (przykładowo – wystawiając Państwu fakturę, musimy przekazać ją do rozliczenia do naszego biura rachunkowego, i w ten sposób powierzamy podmiotowi świadczącemu nam usługi księgowe, Państwa dane – zawarte na fakturze – do przetwarzania).

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Co do zasady, dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktury) – zgodny z przepisami prawa. Jednak w niektórych przypadkach, będziemy przechowywać dane krócej:

 

1) w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane będą przechowywane przez okres 6 lat.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Macie Państwo prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO); przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: biuro@junior.bialystok.pl.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwu, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie. Możecie Państwo wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: biuro@junior.bialystok.pl