Bez kategorii

Lato 2022 w Puszczy Białowieskiej oraz na Podlasiu

Region Puszczy Białowieskiej i Podlasie to doskonałe miejsce na wypad weekendowy lub na dłuższy pobyt. Na naszej stronie znajdą Państwo oferty zakwaterowania od kwater agroturystycznych po hotele ****  w Regionie Puszczy Białowieskiej i na Podlasiu.

Szczegóły

Terminarz kursu

Terminarz kursu pilotów wycieczek:

a) każda sobota od 12.02.2022r w godz. 9.00 – 15.30
12.02.2022r
19.02.2022r
26.02.2022r
05.03.2022r
12.03.2022r
19.03.2022r
26.03.2022r
02.04.2002r
09.04.2022r

b) każdy wtorek od 15.02.2022r w godz. 17.00 – 20.00
15.02.2022r
22.02.2022r
01.03.2022r
08.03.2022r
15.03.2022r
22.03.2022r
29.03.2022r
05.04.2002r
12.04.2022r
19.04.2022r

Planowany termin egzaminu końcowego – 26.04.2022r

Zajęcia będą odbywać się w salach dydaktycznych Szkoły Podstawowej nr 4 w Białymstoku, ul. Częstochowska 6a.

Regulamin Kursu Pilotów Wycieczek

REGULAMIN UDZIAŁU W KURSIE PILOTÓW WYCIECZEK

1. Organizatorem kursu pilota wycieczek zwanego dalej „kursem” jest PUHP „Junior” s.c. Eugeniusz Ławreniuk, Jerzy Bobrowski Biuro Podróży z siedzibą w Białymstoku przy ul. Stołecznej 25, zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:5422237891, REGON 050340659 zwanym dalej „Organizatorem”.

2. Kurs rozpoczyna się w dniu …………………, i kończy się w dniu……………………

3. Zgłoszenie na kurs odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej „Organizatora” lub osobiście w siedzibie „Organizatora”.

4. Warunkiem udziału w kursie jest:
a) Dokonanie zgłoszenie,
b) Akceptacja Regulaminu udziału w kursie,
c) Dokonanie płatności za udział w kursie,
Rezerwacja uczestnictwa w kursie dokonywana jest w momencie spełnienia wszystkich czynności wyżej wymienionych.
„Organizator” potwierdza otrzymanie zgłoszenia na kurs za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez uczestnika kursu.

5. W kursie uczestniczyć może osoba, która:
a. Ukończyła 18 lat,
b. Posiada co najmniej średnie wykształcenie,
c. Nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;

6. Opłaty:
a. Opłata za udział w kursie wynosi 1300 zł/os brutto. Płatności można dokonać jednorazowo bądź w II ratach ( I rata – 700,00 zł płatna w terminie 5 dni od przesłania zgłoszenia, II rata – 600,00 zł płatna do dnia rozpoczęcia kursu).
b. Opłata za udział w kursie obejmuje: 96h wykładów zgodnie z terminarzem umieszczonym na stronie internetowej „Organizatora” kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt 2 wycieczek szkoleniowych, catering podczas zajęć ( woda, kawa, herbata, ciasteczka ) oraz wszelkie koszty związane z organizacją egzaminu końcowego.
Cena nie obejmuje kosztów ewentualnego zakwaterowania, dojazdów, wyżywienia oraz innych nie wymienionych w punkcie b. wydatków związanych z uczestnictwem w kursie.
c. Opłaty za kurs można dokonać:
-przelewem na rachunek bankowy „Organizatora”
-gotówką w siedzibie „Organizatora”
d. Na wartość kursu „Organizator” wystawi na uczestnika fakturę VAT.

7. Zakończenie kursu.
a. Warunkiem ukończenia kursu jest uiszczenie opłaty za udział kursie, uczestnictwo w co najmniej 75% zajęciach przewidzianych programem kursu, w tym w obowiązkowych 2 wycieczkach szkoleniowych, oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
b. Egzamin końcowy odbędzie się w terminie wyznaczonym przez „Organizatora” i zostanie podany uczestnikom kursu na spotkaniu organizacyjnym. „Organizator” zastrzega sobie prawo zmiany terminu egzaminu końcowego.
c. Egzamin końcowy będzie miał formę testu oraz egzaminu ustnego.
d. Potwierdzeniem ukończenia kursu będzie certyfikat lub dyplom wydany przez „Organizatora”.
e. Od wyniku egzaminu końcowego nie przysługuje odwołanie. Uczestnik kursu może ponownie nieodpłatnie przystąpić do egzaminu tylko jeden raz w nieprzekraczalnym okresie 30 dni od jego zakończenia lub przy kolejnej edycji kursu pilotów. „Organizator” nie gwarantuje, iż będzie organizował kolejne edycje kursów pilotów.
f. W przypadku nie zdania egzaminu w drugim terminie każde kolejne przystąpienie do egzaminu końcowego jest płatne i wynosi 200,00 PLN/os.
8. Uczestnicy kursu mają prawo do:
a. Udziału we wszystkich zajęciach teoretycznych,
b. Udziału w wycieczkach szkoleniowych,
c. Otrzymania wykazu zalecanej literatury,
d. Stałego kontaktu z kierownikiem kursu w celach organizacyjnych,
e. Otrzymania programu zajęć w dniu rozpoczęcia kursu.

9. Obowiązkiem uczestnika kursu jest:
-Terminowe dokonywanie opłat za kurs
– Uczestnictwo w minimum 75% zajęciach przewidzianych programem kursu,

10. Rezygnację z uczestnictwa w kursie należy złożyć w formie pisemnej. Rezygnacja nie uprawnia uczestników do otrzymania zwrotu już wpłaconej opłaty lub rat. Brak wpłat kolejnych rat i nieuzgodnienie ewentualnych zmian terminów wpłat jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników kursu.

11. „Organizator” zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku nie zebrania minimalnej ilości uczestników wynoszącej 20 osób w terminie do 7 dni przed planowanych rozpoczęciem kursu. Informację o odwołaniu kursu „Organizator” przesyła wszystkim jej uczestnikom drogą elektroniczną. W takim przypadku „Organizator” dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na wskazany przez niego rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od momentu wskazania przez uczestnika właściwego rachunku bankowego.

12. Ochrona danych osobowych.
a. Administratorem danych osobowych uczestników kursu jest „Organizator”, zwany również Administratorem.
b. Administrator oświadcza, że chroni dane osobowe uczestników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
c. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe uczestników kursu przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
d. Uczestnik dokonując zgłoszenia na kurs, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez „Organizatora”.
e. Uzyskane przez „Organizatora” dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu należytej realizacji usługi w postaci przeprowadzenia kursu.
f. W każdym czasie uczestnik kursu może zobowiązać „Organizatora”, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
g. Uczestnikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez „Organizatora”.

13. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw uczestnika kursu należy kierować na adres biuro@junior.bialystok.pl
2. „Organizator” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia.
3. Odpowiedź „Organizatora” w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail uczestnika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez uczestnika sposób.

Zimowa wycieczka Szlakiem Kultur Podlasia

Wycieczka fakultatywna Szlakiem Kultur Podlasia w dniu 30.12.2021

Termin wycieczki: 30.12.2021
Czas trwania wycieczki: od godz. 9.00 do godz. 18.00
Transport: bus/autokar
Minimalna ilość uczestników: 8 osób

Ramowy program wycieczki:

godz. 8.45 – wyjazd autokaru/busa z pod hotelu *** „Leśny” w Białymstoku, ul. Jana Pawła II 77

godz. 9.00 – wyjazd z parkingu przy dworcu PKS i sklepie Kaufland w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Casino 12

– przejazd do Wasilkowa zwiedzanie Świętej Wody w Wasilkowie (grota ze źródełkiem, kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej, Góra Krzyży)

– Sokółka miasteczko wielokulturowe z dobrze zachowanym układem urbanistycznym

– Bohoniki zwiedzanie najstarszego do dziś zachowanego zabytkowego drewnianego meczetu oraz mizaru (cmentarz muzułmański).

– Supraśl (objazdowa wycieczka po Supraślu które upodobali filmowcy (Majaki z filmu „Blondynka” oraz sceny z filmu „U Pana Boga za piecem”). Zobaczymy:

Pałac Bucholtzów, domy tkaczy, kościół św. Trójcy, Dom Ludowy, filmowy posterunek policji w Królowym Moście) zwiedzanie Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa, Ławra Supraska – jeden z pięciu prawosławnych klasztorów męskich w Polsce z unikalną cerkwią obronną. Muzeum Ikon – zwiedzanie

ok godz. 15.00 – obiad regionalny w restauracji tatarskiej

– Białystok zwiedzanie miasta: Zespół Parkowo – Pałacowy Branickich,

Ok godz. 18.00 – zakończenie zwiedzania

Świadczenia: usługa przewodnicka, transport busem/autokarem, obiad regionalny, bilety wstępu do zwiedzanych miejsc.

Koszt wycieczki z obiadem: 180 zł/os
Koszt wycieczki bez obiadu: 130 zł/os

Uwaga: Po zakończeniu zwiedzania proponujemy zagospodarowanie czasu wg własnych potrzeb tzn. pozostanie w centrum miasta  lub powrót do hotelu. Służymy radą gdzie można miło spędzić czas.
W przypadku mniejszej ilość zgłoszonych uczestników niż ilość minimalna wycieczka najpóźniej na 3 dni przed terminem realizacji może zostać odwołana lub w uzgodnieniu z uczestnikami cena może ulec zmianie.

 

 

Imprezy integracyjne dla firm

Przemierz Białystok i Litwę  podczas wycieczek pełnych zwiedzania i niesamowitych przeżyć!

Szczegóły

Wycieczka noworoczna do Biebrzańskiego Parku Narodowego

Wycieczka fakultatywna do Biebrzańskiego PN w dniu 01.01.2022

Termin wycieczki: 01.01.2022
Czas trwania wycieczki: od godz. 11.00 do godz. 16.00
Transport: bus/autokar
Minimalna ilość uczestników: 8 osób

Ramowy program wycieczki:

godz. 10.30 – wyjazd autokaru/busa z pod hotelu *** „Leśny” w B-stoku, ul.Jana Pawła II 77

godz. 11.00 – wyjazd z parkingu przy dworcu PKS i sklepie Kaufland w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Casino 12 na wycieczkę wg wybranego wariantu

ok godz. 12.00 spotkanie z przewodnikiem w Goniądzu na platformie widokowej obok straży . Zaczynamy zwiedzanie od platformy widokowej mamy tam piękny widok na dolinę Biebrzy , to właśnie tutaj między innymi był ostatni pożar. Z punktu przy pomocy lunety mamy szanse na obserwacje przyrody. Kolejne miejsce w jakie się udamy to torfowisko wysokie z ciekawymi roślinami (krótki spacer) , miejsce z szansą na tropy zwierzaków , oraz krótki przejazd Łosiostradą w poszukiwaniu ssaków. Zależnie od czasu udamy się w kolejne miejsca, dalej tropiąc przyrodę. Zima jest to moment kiedy łosie są bardziej aktywne , mała baza pokarmowa dzięki czemu mamy dość dużą szanse na spotkanie z nimi ( lecz nigdy ich nie gwarantujemy), wycieczkę kończymy w Goniądzu na platformie widokowej , czas trwania wycieczki z przewodnikiem (bez czasu dojazdu) około 3 godzin

Następnie powrót do Białegostoku ok godz. 16.00

Za dopłatą  
Przedłużenie wycieczki do godz. 19.00-20.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem). Przejazd do siedziby Biebrzańskie Wiedźmy na wieczór magii i czarów oraz biesiada w Stodole Snów w Kuleszach z konsumpcją regionalnych specjałów. 

Świadczenia w pakiecie podstawowym: usługa przewodnicka, transport busem/autokarem, bilet wstępu do BPN.
Koszt wycieczki w wariancie podstawowym: 120 zł/os
Dopłata za wieczór magii i czarów oraz biesiadę w Stodole Snów:
180 zł/os

Uwaga:
W przypadku mniejszej ilość zgłoszonych uczestników niż ilość minimalna wycieczka najpóźniej na 3 dni przed terminem realizacji może zostać odwołana lub w uzgodnieniu z uczestnikami cena może ulec zmianie.

Wycieczka sylwestrowa do Tykocina i Kiermus

Wycieczka do Tykocina i Kiermus w dniu 31.12.2021

 

Termin wycieczki: 31.12.2021
Czas trwania wycieczki:
od godz. 9.30 do godz. 15.00
Transport: bus/autokar
Minimalna ilość uczestników: 8 osób
Rodzaj wycieczki: fakultatywna, dla wszystkich zainteresowanych

Wycieczka fakultatywna do Tykocina zwanego Perłą Baroku oraz  Kiermus –  ostoi tradycji szlacheckich

Ramowy program wycieczki: 

godz. 9.00 – wyjazd autokaru/busa z pod hotelu *** „Leśny” w Białymstoku, ul. Jana Pawła II 77
godz. 9.30 – wyjazd z parkingu przy dworcu PKS i sklepie Kaufland w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Casino 12

Zwiedzanie Tykocina – „Perły Baroku”:
– zamek królewski (z zewnątrz),
– kościół św. Trójcy z ciekawą ekspozycją w Muzeum Parafialnym,
– spacer po Tykocinie (dworek administratora, Pomnik Orła Białego, bulwary narwiańskie, rynek reprezentacyjny z pomnikiem hetmana Stefana Czarnieckiego,
– synagoga-wstęp, dom talmudyczny (możliwość zakupu pamiątek)

Zwiedzanie Kiermus – ostoi tradycji szlacheckich gdzie zobaczymy:

– „Dworskie Czworaki” z zewnątrz (5 ozdobnych domów – każdy zdobiony w inny sposób i poświęcony innemu rzemiosłu,
– Dworek Nad Łąkami z zewnątrz,
– zwiedzimy Jantarowy Kasztel w którym jest Muzeum Oręża Polskiego im. Jerzego Hoffmana
– Karczma Rzym – na koniec zjemy staropolskie jadło w urokliwym miejscu

Ok godz. 15.30 –powrót do Białegostoku, czas na odpoczynek i przygotowanie do sylwestrowej zabawy

Świadczenia: usługa przewodnicka, transport busem/autokarem, obiad regionalny, bilety wstępu do zwiedzanych miejsc.

Koszt wycieczki z obiadem: 190 zł/os

Uwaga:
W przypadku mniejszej ilość zgłoszonych uczestników niż ilość minimalna wycieczka najpóźniej na 3 dni przed terminem realizacji może zostać odwołana lub w uzgodnieniu z uczestnikami cena może ulec zmianie.

 

WYCIECZKI NA LITWĘ

Biuro Podróży „Junior” w Białymstoku zaprasza wszystkich miłośników Kresów Wschodnich na atrakcyjne wycieczki na Litwę.

Szczegóły